โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22