ข้อความผิดพลาด

 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3697 ของ /home/pphongson/domains/rpk22.ac.th/public_html/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3697 ของ /home/pphongson/domains/rpk22.ac.th/public_html/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3698 ของ /home/pphongson/domains/rpk22.ac.th/public_html/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3698 ของ /home/pphongson/domains/rpk22.ac.th/public_html/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3699 ของ /home/pphongson/domains/rpk22.ac.th/public_html/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3699 ของ /home/pphongson/domains/rpk22.ac.th/public_html/modules/user/user.module)

บันทึกเวรประจำวัน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

กำหนด ให้รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
ให้ครูเวรทุกคน เขียนรายงานตามจุดของตนเอง
ในช่องแสดงความคิดเห็น
ผู้ตรวจเวรลงนาม รับทราบ

ความคิดเห็น

ข้าพเจ้านายกิตติธัช จันทรา หัวหน้าชุดเวร ที่ ๔ ประกอบด้วยครูเวรดังนี้
๑ นางเพชรลดา วงษ์พันธ์ (นางสาวธัญพร ส่งส่อง แทน)
๒ นางกัลยา ชื่นจิตร
๓ นางนงคราญ เอกสุวรรณ
๔ นายภาคภูมิ
๕ นายธัชพล รักงาน
๖ นางสาวอำภา โสภิษฐา
๗ นายทวีชัย เล่อกา
ขอรายงานผลปฏิบัติหน้าที่เวรดังนี
ควบคุมดูแลนักเรียนเรือนนอนชาย ๑ ทำความสะอาดจุดพัฒนา สวนหย่อมสวนพฤกษศาสตร์ สนามบาส ผลดังนี
นักเรียนไม่ลงกิจกรรม มี๒ คน คือ ด.ช.มนต์ชัย เลาหมู่ ด.ช.ณัฐนนท์ บุญญาศรีสกุล
นักเรียนไม่ทำความสะอาดจุดพัฒนา ๒ คน คือ ด.ช.อภิสิทธิ์ เลายี่ปา นายกิตติศักดิ์ สินม้า
ผลการทำความสะอาดพัฒนา อยู่ในระดับคุณภาพค่อนข้างดี
ส่วนเหตุการณ์อื่นๆ ทั่วไปเป็นปกติ

รูปภาพของ วรรณา ไชยตรี
รูปภาพของ อำภา โศภิษฐา

เวลา 05.00 น. เป็นครูเวรชุดที่ 4 หัวหน้าเวร นายกิตติธัช จันทรา (ผู้ตรวจเวร คือ นางวรรณา ทาปัญญา) ข้าพเจ้าเช็คเรือนนอนหญิง 5มีนักเรียนกลับบ้านจำนวน 5 คน คือ เด็กหญิงศันสนีย์ แพรแสง ด็กหญิงสายใจ กมลเจริญรัตน์ เด็กหญิงสุวรรณี เลายี่ป๋า เด็กหญิงสิริทรา กมลเจริญรัตน์ และเด็กหญิงดรุณี เลายี่ป๋า นักเรียนชั้น ม. 3 ทั้งหมด
เวลา 07.00 น. คุมนักเรียนรับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30-11.40 น. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
เวลา 11.40-12.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน และคุมนักเรียนรับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 12.30-16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
เวลา 17.00 น. คุมนักเรียนรับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 น. เช็คชื่อนักเรียน

รูปภาพของ วรรณา ไชยตรี
รูปภาพของ วรรณา ไชยตรี

รายงานการปฏิบัติการผู้ตรวจเวรประจำวัน
ข้าพเจ้านางวรรณา ทาปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวรประจำวัน ครูเวรชุดที่ 4 โดยมีนายกิตติธัช จันทรา เป็นหัวหน้าเวร
มีครูเวร มาปฏิบัติหน้าที่ครบ ดังนี้
๑ นางสาวธัญพร ส่งส่อง
๒ นางกัลยา ชื่นจิตร
๓ นางนงคราญ เอกสุวรรณ
๔ นายภาคภูมิ
๕ นายธัชพล รักงาน
๖ นางสาวอำภา โศภิษฐา
๗ นายทวีชัย เล่อกา
ในกรณีนักเรียนไม่ลงกิจกรรม ได้ประสานงานให้หัวหน้าเวรทำโทษด้วยการพัฒนาโรงเรียน ในกรณีเด็กกลับบ้านโดยไม่ขออนุญาตได้ประสานงานกับครูประจำเรือนนอนให้ติดต่อกับผู้ปกครอง แจ้งพฤติกรรมของเด็ก เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

รูปภาพของ สมศักดิ์ คอทอง

ทราบ

ติดตามนักเรียนท่ีขาดแล้วรายงานให้ทราบด้วย

ขอบคุณ

รูปภาพของ สมศักดิ์ คอทอง

ทราบ

ติดตามนักเรียนท่ีขาดแล้วรายงานให้ทราบด้วย

ขอบคุณ

รูปภาพของ สมศักดิ์ คอทอง

ทราบ

ให้ติดตามนักเรียนท่ีขาดแล้วรายงานหให้ทราบด้วย

รูปภาพของ สมศักดิ์ คอทอง

ทราบ

ช่วยติดตามนักเรียนท่ีขาดแล้วรายงานให้ทราบด้วย

ขอบคุณ

รูปภาพของ กมลชนก เมืองคำ

รายงานเวรประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ได้รับผิดชอบดูแลนักเรียน เรือนนอนหญิง 5 มีทั้งหมด 46 คน กลับบ้าน 8 คน ร่วมกิจกรรม 38 คน

รายชื่อนักเรียนที่กลับบ้าน

1. เด็กหญิงศันสนีย์  แพรแสง

2. เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ

3. เด็กหญิงสุวรรณี  เลายี่ปา

4. เด็กหญิงสายใจ  กมลเจริญรัตน์

5. นางสาวสร้อยจันทร์  เลาหมู่

6. เด็กหญิงดรุณี  เลายี่ปา

7. เด็กหญิงปิยะดา  เลากว้าง

8. เด็กหญิงศิรินทรา  กมลเจริญรัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

นางสาวกมลชนก เมืองคำ (ปฏิบัติหน้าครูเวรประจำวันแทนนางสาวธัญพร ส่งส่อง)

รูปภาพของ สมศักดิ์ คอทอง

ทราบ

ขอบคุณ

รูปภาพของ สมศักดิ์ คอทอง

ทราบ

ให้ติดตามนักเรียนท่ีขาดกิจกรรมและรายงานให้ทราบด้วยครับ

ขอบคุณ

รูปภาพของ กมลชนก เมืองคำ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

 ประจำวันที่ 9 กมภาพันธ์ 2556 เวลา 06.00 น.

ได้รับผิดชอบดูแลเรือนนอนหญิง5 และเรือนนอนหญิง 6 

เรือนนอนหญิง 5 มีนักเรียนทั้งมหด 46 คน  

1. ลงกิจกรรมทั้งหมด 23  คน 

2. ไปสอบ o-net         4   คน

3. ช่วยงานครู               2  คน

4. กลับบ้าน                 17 คน

เรือนอนหญิง   6  มีทั้งหมด 52 คน

1. ลงกิจกรรมทั้งหมด      5       คน 

1. ไปสอบ o-net         45         คน

2. ป่วย                           1        คน

3. กลับบ้าน                   1        คน

 

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นางสาวกมลชนก เมืองคำ

ครูเวรประจำวัน

 

 

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

ทราบ ขอบคุณ

รูปภาพของ วัฒนะ เทพบุ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรพัฒนาประจำวัน เสาร์  ที่ 9  เดือน กุมภาพันธ์  2556

 ข้าพเจ้านายวัฒนะ   เทพบุ   ได้รับผิดชอบดูแลเรือนนอนชาย 1 จำนวน  28 คน 

ร่วมกิจกรรมพัฒนา จำนวน  18  คน 

ลากลับบ้าน จำนวน  5 คน  คือ

1. ด.ช.มนต์ชัย  เลาหมู่

2. ด.ช.ณัฐนนท์  บุญศรีสกุล

3. นายโชคชัย  สุขโพธิยาณ

4. นายกิตติศักดิ์  พนิตเจริญสุข

5. ด.ช.อภิสิทธิ์   เลายี่ปา

นักดนตรีดุริยางค์ จำนวน 3  คน คือ

1. นายขวัญชัย  เล่าเท่า

2. ด.ช.ดนัย   แซ่ลี

3. นายกิตติวินท์  ต่าแตะ

ไปสอบ  o - net  ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน  2  คน  คือ

นายพงษ์พัฒน์  ดำรงพนาไพร

นายสมควร  บุญไพรประสิทธิ์

 

                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                          นายวัฒนะ    เทพบุ

                                             ครูเวรพัฒนา

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

ทราบ ขอบคุณ

รูปภาพของ บุณฑริกา เหม่อดู

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริกา  เหม่อดู  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันชุดที่1   วันที่ 9 มกราคม 2556 ควบคุมดูแลนักเรียนเรือนนอนหญิง 3 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 46 คน กลับบ้านจำนวน 19 คน เหลือจำนวน 27 คน รายชื่อคนกลับบ้านมีดังต่อไปนี้

1. ชลดา  สีหมู่               ม.1/1

2. อัญชลี  จรรยา           ม.5/1

3. พิริยาภรณ์ เลาโค๊ะ    ม.1/2

4. พรทิพย์ -                   ม.4/2

5. ภิกุล  -                       ม.4/2

6. ประภัสสร  นะแยง    ม.5/1

7. วรดา  ขอจา              ป.2

8. นารี  เลาโค๊ะ             ม.1/1

9. รุ่งระวี  วรรณวงศ์      ม.5/1

10. ธัญวลัย  เลาโหม่   ป.3

11. อะซือมะ  เลาหมู่    ม.1/2

12. กนกนิภา  เลาลี      ม.1/2

13. สุภาพร  เพชรประดับ ม.5/1

14. กัลยา  เลายี่ปา       ป.1

15. กัลยา  เลาหมี่         ม.1/1

16. เกศภูนีย์  แอ็ปเว่     ม.4/1

17. อารียา  ตามิ            ป.2

18. วนิดา  ยี่ปา              ม.1/1

19. กาญจนา  กานดาศุภกร  ม.4/2 

พื้นท่ี่รับผิดชอบ  คือ บริเวณอาคารเรียน 2

ภารกิจที่ทำ   คือ 1. กวาดและถูพื้นอาคารเรียน 2

                              2. กวาดและเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน 2

                              3. รดน้ำต้นไม้หน้าอาคารเรียน 2

                              4. ล้างห้องน้ำด้านหน้าและข้างอาคารเรียน 2

                               5. กวาดและเก็บขยะใบไม้หน้าอาคารเรียน 2

ปัญหาและอุปสรรค  คือ

                               1. นักเรียนมีจำนวนเหลือน้อยเนื่องจากกลับบ้านไปร่วมงานประเพณีชนเผ่าที่บ้านทำให้การทำงานล่าช้า

                                2. น้ำไม่ไหลทำให้ยากลำากต่อการทำความสะอาดห้องน้ำและรดน้ำต้นไม้

                                3. อุปกรณ์ทำความสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให่การทำงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ  คือ ให้นักเรียนมาทำเวรในช่วงเวลาอื่น เช่น เวลาเย็นหลังเลิกแถวเคารพธงชาติ หรือให้แบ่งจำนวนนักเรียนใหม่ในการทำ 

                                เวรแต่ละจุดเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือบริเวณใกล้เคียงกันให้ช่วยกันทำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            นางสาวบุณฑริกา  เหม่อดู

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

ทราบ ครูเดือนแก้เป็นเดือนกุมภาพันธุ์ด้วย
ขอบคุณ

รูปภาพของ บุณฑริกา เหม่อดู

รับทราบ  ขอบคุณค่ะ จะนำไปแก้ไข

รูปภาพของ บุณฑริกา เหม่อดู

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริกา  เหม่อดู  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันชุดที่1   วันที่ 10  มกราคม 2556 ควบคุมดูแลนักเรียนเรือนนอนหญิง 3 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 46 คน กลับบ้านจำนวน 19 คน เหลือจำนวน 27 คน รายชื่อคนกลับบ้านมีดังต่อไปนี้

1. ชลดา  สีหมู่               ม.1/1

2. อัญชลี  จรรยา           ม.5/1

3. พิริยาภรณ์ เลาโค๊ะ    ม.1/2

4. พรทิพย์ -                   ม.4/2

5. ภิกุล  -                       ม.4/2

6. ประภัสสร  นะแยง    ม.5/1

7. วรดา  ขอจา              ป.2

8. นารี  เลาโค๊ะ             ม.1/1

9. รุ่งระวี  วรรณวงศ์      ม.5/1

10. ธัญวลัย  เลาโหม่   ป.3

11. อะซือมะ  เลาหมู่    ม.1/2

12. กนกนิภา  เลาลี      ม.1/2

13. สุภาพร  เพชรประดับ ม.5/1

14. กัลยา  เลายี่ปา       ป.1

15. กัลยา  เลาหมี่         ม.1/1

16. เกศภูนีย์  แอ็ปเว่     ม.4/1

17. อารียา  ตามิ            ป.2

18. วนิดา  ยี่ปา              ม.1/1

19. กาญจนา  กานดาศุภกร  ม.4/2

พื้นท่ี่รับผิดชอบ  คือ บริเวณอาคารเรียน 2

ภารกิจที่ทำ   คือ 1. กวาดและถูพื้นอาคารเรียน 2

                              2. กวาดและเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน 2

                              3. รดน้ำต้นไม้หน้าอาคารเรียน 2

                              4. ล้างห้องน้ำด้านหน้าและข้างอาคารเรียน 2

                               5. กวาดและเก็บขยะใบไม้หน้าอาคารเรียน 2

ปัญหาและอุปสรรค  คือ

                               1. นักเรียนมีจำนวนเหลือน้อยเนื่องจากกลับบ้านไปร่วมงานประเพณีชนเผ่าที่บ้านทำให้การทำงานล่าช้า

                                2. น้ำไม่ไหลทำให้ยากลำากต่อการทำความสะอาดห้องน้ำและรดน้ำต้นไม้

                                3. อุปกรณ์ทำความสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให่การทำงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ  คือ ให้นักเรียนมาทำเวรในช่วงเวลาอื่น เช่น เวลาเย็นหลังเลิกแถวเคารพธงชาติ หรือให้แบ่งจำนวนนักเรียนใหม่ในการทำ

                                เวรแต่ละจุดเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือบริเวณใกล้เคียงกันให้ช่วยกันทำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            นางสาวบุณฑริกา  เหม่อดู

รูปภาพของ กมลชนก เมืองคำ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

 ประจำวันที่ 10 กมภาพันธ์ 2556 เวลา 06.00 น.

ได้รับผิดชอบดูแลเรือนนอนหญิง5 และเรือนนอนหญิง 6 

เรือนนอนหญิง 5 มีนักเรียนทั้งมหด 46 คน  

1. ลงกิจกรรมทั้งหมด 19  คน 

2. ไปสอบ o-net         6   คน (ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม 4 คน)

3. ช่วยงานครู               1  คน

4. กลับบ้าน                 20 คน

เรือนอนหญิง   6  มีทั้งหมด 52 คน

1. ลงกิจกรรมทั้งหมด      5       คน 

1. ไปสอบ o-net         45         คน

2. ป่วย                           1        คน

3. กลับบ้าน                   1        คน

 

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นางสาวกมลชนก เมืองคำ

ครูเวรประจำวัน

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

กรณีจำนวนนักเรียนไม่มากให้แจ้งชื่อนักเรียนด้วย เช่นนักเรียนป่วยชื่อ.................................................

ขอบคุณ

รูปภาพของ วัฒนะ เทพบุ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 

ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   (  เวลา 05.00 น.  )  รับผิดชอบเรียนนอนชาย  4 และ  5

เรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนทั้งหมด   28   คน  จุดพัฒนาบริเวณเรือนพยาบาล

เวลา 05.00 - 06.00 น. เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนา จำนวน   15  คน  กลับบ้าน  13  คน   

นักเรียนกลับบ้าน

                 1.ปิยะภัทร หมอคำ                            2.ด.ช.สุรชัย เลายี่ปา                  3.ด.ช.ประจำ ให้พบสุข                        
                 4.ด.ช.สมชาย กมลกรุณา                  5.ด.ช.ก้องภพ เลายี่ปา                6.ด.ช.ทรงพล ลำธารศศิธร                  
                 7.ด.ช.ธีรศักดิ์ ยี่ปา                             8.ด.ช.โอภาส เถอะจา                9.ด.ช.สุรชัย ออมทรัพย์สกุล             
                10. ด.ช.ธงชัย ภพพงษ์ไพร                11.นายอะจิวผะ เถอะจา              12.ด.ช.กาญจนาภิเษก แสงสว่าง         

                 13.นายหลู่ –

 

เรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนทั้งหมด  41  คน  (  เวลา 05.00 น.  )    จุดพัฒนาบริเวณบ้านพักรับรอง

เวลา 05.00 - 06.00  น.  เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนาจำนวน  9 คน  กลับบ้าน จำนวน    21  คน  ดังนี้  

               1.ด.ช.เอกราช สินหมี                            2.ด.ช.สมชาย แซ่จู                                 3.ด.ช.เกียรติศักดิ์ สีว้าง

                4.ด.ช.อะเลผะ นุลี                                  5.ด.ช.จิรายุทธ เลาลี                             6.ด.ช.ปกรณ์  โนหลี่

                7.ด.ช.อะเลผะ เลายี่ปา                          8.ด.ช.ธีรภัทร หมอคำ                            9.ด.ช. สุทัศน์ เลายี่ปา

                10.ด.ช.รณฤทธิ์ ปามือ                          11.ด.ช.พรชัย เซอสิทธิกุล                    12.ด.ช.จตุพล  เลาตา   นายสมเกียรติ อุ่นเรือง

                13.ด.ช.ปิยะชาติ ยี่ปา                           14.ด.ช.ธีระเดช สินหมี่                          15.ด.ช.ไออุ่น ฉั่วจาด

                16.ด.ช.เต่อ –                                       17.ด.ช.ปิยากร เซอสิทธิกุล                   18.ด.ช.อะซาผะ นุลี      

                19.ด.ช.อะตาผะ เลาหมี่                         20.ด.ช.อำพล มูเซอกู๋ย                        21.ด.ช.อะซือผะ โนหลี

                                     

นักเรียนที่ขาด กิจกรรม จำนวน 11 คน

                1. ด.ช.จักรพันธ์ ขจรลาภรุ่งเรือง    2.นายศราวุธ สุขตามยอดดอย     3.นายภรัญญู เลาหมู่   4.นายจรัญ เต๋ะวิยะ  5.นายโยธิน  วงศรี

                 6.ด.ช.ทองสุข -    7. นายวัชระพล วันดี      8.ด.ช.ณัฐยศ  อุดมวิชัยกร  9.ด.ช.วีรชัย  พงศ์ธีรากุล  10.ด.ช.อภิชาติ  เลาจัง 

                  11.นายสมเกียรติ  อุนเรือน

                                                   

                                                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                         

                                                                                                  วัฒนะ

                                                                                       ( นายวัฒนะ   เทพบุ )

                                                                                 ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

                                              

                      

รูปภาพของ อภิชิต วงศ์นวล

ทราบ ขอบคุณ

แจ้งครูเรือนนอนบันทึกสาเหตุการไม่ลงกิจกรรมของนักเรียนดังกล่าว ด้วย

รูปภาพของ พัทธพงษ์ จิตอารี

บันทึกหัวหน้าเวรชุดที่ 1

วันที่  9  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556

รายชื่อครูเวรประจำวัน

 1. นายพัทธพงษ์                                      จิตอารี
 2. นายปรีชา                                              โหล่เจ
 3. นายจะทอ                                              พยาจู๋
 4. นางศรีบุตร                                           โพธิ์หย่า
 5. นางปริญา                                             พวงชมพู
 6. นางสาวกมลชนก                                เมืองคำ
 7. นางสาวบุญฑริกา                                เหม่อดู

ผู้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน

 • ครูเวรมาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกท่าน แต่มีการแลกเปลี่ยนเวรกัน คือนางปริญา พวงชมภู แลกเปลี่ยนเวรกับนายทวีชัย  เลอกา  และ นางเพชรา  มาลาวัลย์ แลกเปลี่ยนเวรกับ

นางอภิฤดีพิมพิสัย นางศรีบุตรโพธิ์หย่า แลกเปลี่ยนเวรกับนางผ่องนภาหาดสีทอง ซึ่งการแลกเปลี่ยนเวรมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

บันทึกการตรวจเวร

 • วันเสาร์ที่ 9  กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมตอนเช้า เวลา  05.00  น. เป็นกิจกรรมออกกำลังกาย จากที่ครูเวรชุดที่ 1  ได้ปฏิบัติหน้าที่ และเช็คชื่อนักเรียนลงกิจกรรมตอนเช้า ปรากฏว่ามีนักเรียนมีนักเรียนกลับบ้านค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลกินวอ  ( ปีใหม่ลีซอ )  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net  ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา

- การพัฒนาตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ทุกเรือนนอนมีครูเวรคอยตรวจเช็คจำนวนนักเรียน และคอยกำกับดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ทุกเรือนนอนปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยดี

 - เวลา 06.45  น. รับประทานอาหารเช้า

-  เวลา  07.45  น. ทำกิจกรรมหลักไตรรงค์ เสร็จแล้วนักเรียนพัฒนาโรงเรียนตามจุดที่ได้รับผิดชอบ  ดังนี้

- เรือนนอนชาย 1 จุดพัฒนา แนวบ้านพักครูตั้งแต่บ้านครูอภิชิต วงษ์นวล  ถึงบ้านครูสมชาย เนื่องเผือก

- เรือนนอนชาย 2 จุดพัฒนา แนวบ้านพักครูตั้งแต่บ้านครูสมชายถึงขอบรั้ว

- เรือนนอนชาย 3 จุดพัฒนา หลังอาคารอุตสาหกรรม

- เรือนนอนชาย 4 จุดพัฒนา หน้าหอชาย 4 จนถึงบ้านครูอภิชิต

- เรือนนอนชาย 5 จุดพัฒนา หลังหอชาย 5 ไปจนถึงประตูทางออก

- เรือนนอนหญิง 1 จุดพัฒนา สวนลิ้นจี่จนถึงประตูทางออก

- เรือนนอนหญิง 2 จุดพัฒนาห้องน้ำหลังรีสอร์ทหลังใหม่

- เรือนนอนหญิง 3 จุดพัฒนา โรงอาหาร

- เรือนนอนหญิง 4 จุดพัฒนา หน้าหอชาย 1 – 2

- เรือนนอนหญิง 5 จุดพัฒนา หน้าหอชาย 3-4

- เรือนนอนหญิง 6 ขอบสนามฟุตบอลจนถึงสระน้ำ

-เวลา 11.30  น. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน

-  เวลา 17. 00  น.  นักเรียนรับประทานอาหารเย็น

- เวลา 18.00 น. เช็คชื่อนักเรียน และพัฒนาตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ลงชื่อหัวหน้าเวรชุดที่ 1

(นายพัทธพงษ์จิตอารี )

 1.  
รูปภาพของ พัทธพงษ์ จิตอารี

บันทึกหัวหน้าเวรชุดที่ 1

วันที่  10  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556

รายชื่อครูเวรประจำวัน

 1. นายพัทธพงษ์                              จิตอารี
 2. นายปรีชา                                      โหล่เจ
 3. นายจะทอ                                      พยาจู๋
 4. นางศรีบุตร                                   โพธิ์หย่า
 5. นางปริญา                                     พวงชมพู
 6. นางสาวกมลชนก                        เมืองคำ
 7. นางสาวบุญฑริกา                        เหม่อดู

ผู้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน

 • ครูเวรมาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกท่าน แต่มีการแลกเปลี่ยนเวรกัน ดังนี้ นางเพชรา  มาลาวัลย์ แลกเปลี่ยนเวรกับนางอภิฤดี  พิมพิสัย  นางศรีบุตร  โพธิ์หย่า แลกเปลี่ยนเวรกับนางผ่องนภา  หาดสีทอง ซึ่งการแลกเปลี่ยนเวรมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

บันทึกการตรวจเวร

 • วันอาทิตย์ ที่ 10  กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมตอนเช้า เวลา  05.45  น. จากที่ครูเวรชุดที่ 1  ได้ปฏิบัติหน้าที่ และเช็คชื่อนักเรียนลงกิจกรรมตอนเช้า ปรากฏว่ามีนักเรียนมีนักเรียนกลับบ้านค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลกินวอ  ( ปีใหม่ลีซอ )  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net  ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา

- การพัฒนาตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ทุกเรือนนอนมีครูเวรคอยตรวจเช็คจำนวนนักเรียน และคอยกำกับดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ทุกเรือนนอนปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยดี

 - เวลา 06.45  น. รับประทานอาหารเช้า

-  เวลา  07.45  น. ทำกิจกรรมหลักไตรรงค์ เสร็จแล้วนักเรียนพัฒนาเรือนนอนของตัวเอง  โดยมีครูเรือนนอนเป็นผู้ควบคุมดูแล

-เวลา 11.30  น. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน

-  เวลา 17. 00  น.  นักเรียนรับประทานอาหารเย็น

- เวลา 18.00 น. เช็คชื่อนักเรียน และพัฒนาตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ลงชื่อหัวหน้าเวรชุดที่ 1

(นายพัทธพงษ์จิตอารี )

 1.  
รูปภาพของ อภิชิต วงศ์นวล

ทราบ ขอบคุณ

รูปภาพของ วัฒนะ เทพบุ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 

ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   (  เวลา 18.00 น.  )  รับผิดชอบเรียนนอนชาย  4 และ  5

เรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนทั้งหมด   28   คน  จุดพัฒนาบริเวณเรือนพยาบาล

เวลา 18.00 น. เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนา จำนวน   9  คน  กลับบ้าน  15  คน   ขาด  3  คน

ป่วย 1 คน

นักเรียนที่กลับบ้าน

                 1.ปิยะภัทร หมอคำ                            2.ด.ช.สุรชัย เลายี่ปา                  3.ด.ช.ประจำ ให้พบสุข                        
                 4.ด.ช.สมชาย กมลกรุณา                  5.ด.ช.ก้องภพ เลายี่ปา                6.ด.ช.ทรงพล ลำธารศศิธร                  
                 7.ด.ช.ธีรศักดิ์ ยี่ปา                             8.ด.ช.โอภาส เถอะจา                9.ด.ช.สุรชัย ออมทรัพย์สกุล             
                10. ด.ช.ธงชัย ภพพงษ์ไพร                11.นายอะจิวผะ เถอะจา              12.ด.ช.กาญจนาภิเษก แสงสว่าง         

                13.นายหลู่ –  14.นายเอกชัย  บ่อชวะ  15นายนราธิป  หลู่จา

  นักเรียนที่ขาด 3  คน

                       1.เด็กชายวิทยา จะเสือป่า  2.เด็กชายสิราชัย  จะเสือป่า  3.เด็กชายณัฐสิทธิ์  เตอแอ

นักเรียนที่ป่าย  1  คน

                         1.นายอรรถพล   อุดมวิชัยกร

 

เรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนทั้งหมด  41  คน  (  เวลา 18.00 น.  )    จุดพัฒนาบริเวณบ้านพักรับรอง

เวลา 18.00  น.  เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนาจำนวน  16   คน  กลับบ้าน จำนวน    23  คน  ดังนี้  

               1.ด.ช.เอกราช สินหมี                            2.ด.ช.สมชาย แซ่จู                                 3.ด.ช.เกียรติศักดิ์ สีว้าง

                4.ด.ช.อะเลผะ นุลี                                  5.ด.ช.จิรายุทธ เลาลี                             6.ด.ช.ปกรณ์  โนหลี่

                7.ด.ช.อะเลผะ เลายี่ปา                          8.ด.ช.ธีรภัทร หมอคำ                            9.ด.ช. สุทัศน์ เลายี่ปา

                10.ด.ช.รณฤทธิ์ ปามือ                          11.ด.ช.พรชัย เซอสิทธิกุล                    12.ด.ช.จตุพล  เลาตา   

                13.ด.ช.ปิยะชาติ ยี่ปา                           14.ด.ช.ธีระเดช สินหมี่                          15.ด.ช.ไออุ่น ฉั่วจาด

                16.ด.ช.เต่อ –                                       17.ด.ช.ปิยากร เซอสิทธิกุล                   18.ด.ช.อะซาผะ นุลี      

                19.ด.ช.อะตาผะ เลาหมี่                         20.ด.ช.อำพล มูเซอกู๋ย                        21.ด.ช.อะซือผะ โนหลี

                 22.นายภรัณยู  เลาหมู่                          23.นายวรวิทย์    เลาเท่า  

                                     

นักเรียนที่ขาด กิจกรรม จำนวน   2   คน

            1. ด.ช.จักรพันธ์ ขจรลาภรุ่งเรือง     2.ด.ช.ณัฐยศ  อุดมวิชัยกร

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                         

                                                                                                  วัฒนะ

                                                                                       ( นายวัฒนะ   เทพบุ )

                                                                                  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

รูปภาพของ วัฒนะ เทพบุ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 

ประจำวันที่ 12  กุมภาพันธ์   2556   (  เวลา 05.00 น.  )  รับผิดชอบเรียนนอนชาย  4 และ  5

เรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนทั้งหมด   28   คน  จุดพัฒนาบริเวณเรือนพยาบาล

เวลา 05.00 - 06.00 น. เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนา จำนวน   14  คน  กลับบ้าน  14  คน   

นักเรียนที่กลับบ้าน

                 1.ปิยะภัทร หมอคำ                            2.ด.ช.สุรชัย เลายี่ปา                  3.ด.ช.ประจำ ให้พบสุข                        
                 4.ด.ช.สมชาย กมลกรุณา                  5.ด.ช.ก้องภพ เลายี่ปา                6.ด.ช.ทรงพล ลำธารศศิธร                  
                 7.ด.ช.ธีรศักดิ์ ยี่ปา                             8.ด.ช.โอภาส เถอะจา                9.ด.ช.สุรชัย ออมทรัพย์สกุล             
                10. ด.ช.ธงชัย ภพพงษ์ไพร                11.นายอะจิวผะ เถอะจา              12.นายเอกชัย  บ่อชวะ       

                13. นายนราธิป   หลู่จา   14.นายอรรถพล   อุดมวิชัยกร

  นักเรียนที่ไม่ทำเวรพัฒนา  1  คน

                  1.นายนิพล    วิริยะอากร

                  

เรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนทั้งหมด  41  คน  (  เวลา    05.00 น.  )    จุดพัฒนาบริเวณบ้านพักรับรอง

เวลา 05.00 - 06.00 น.  เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนาจำนวน  17   คน  กลับบ้าน จำนวน    24  คน  ดังนี้  

               1.ด.ช.เอกราช สินหมี                            2.ด.ช.สมชาย แซ่จู                                 3.ด.ช.เกียรติศักดิ์ สีว้าง

                4.ด.ช.อะเลผะ นุลี                                  5.ด.ช.จิรายุทธ เลาลี                             6.ด.ช.ปกรณ์  โนหลี่

                7.ด.ช.อะเลผะ เลายี่ปา                          8.ด.ช.ธีรภัทร หมอคำ                            9.ด.ช. สุทัศน์ เลายี่ปา

                10.ด.ช.รณฤทธิ์ ปามือ                          11.ด.ช.พรชัย เซอสิทธิกุล                    12.ด.ช.จตุพล  เลาตา   

                13.ด.ช.ปิยะชาติ ยี่ปา                           14.ด.ช.ธีระเดช สินหมี่                          15.ด.ช.ไออุ่น ฉั่วจาด

                16.ด.ช.เต่อ –                                       17.ด.ช.ปิยากร เซอสิทธิกุล                   18.ด.ช.อะซาผะ นุลี      

                19.ด.ช.อะตาผะ เลาหมี่                         20.ด.ช.อำพล มูเซอกู๋ย                        21.ด.ช.อะซือผะ โนหลี

                 22.นายภรัณยู  เลาหมู่                          23.นายวรวิทย์    เลาเท่า                     24.นายวิชัย  แซ่ลี   

                                     

นักเรียนที่ไม่เวรพัฒนา   จำนวน   2   คน

            1. นายโยธิน   วงศรี       2.ด.ช.อภิชาติ     เลาจัง

 

                                                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                         

                                                                                                              วัฒนะ

                                                                                                   ( นายวัฒนะ   เทพบุ )

                                                                                               ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

ทราบ ขอบคุณ

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

ทราบ ขอบคุณ

บันทึกหัวหน้าชุดเวร

ได้ปฏิบัติหัวหน้าเวรชุดที่2   วันที่  11-12    เดือน กุมภาพันธ์  2556  โดยมีสมาชิกมาปฏิบัติหน้าที่ คือ

 1. นายพิทักษ์  วงศ์ฆ้อง
 2. นายวัฒนะ  เทพบุ
 3. นางพิมล  วงษ์พระจันทร์
 4. นางทิพากร  ชิตไชย                           ( นางสาวธัญพร  ส่งส่อง  แทน )
 5. นางประภาภรณ์  ชมพูวงศ์               ( นางพัชนันท์ภรณ์  โหล่เจ แทน)
 6. นางนงนภา  จรัสอิอวน

ผลการปฏิบัติงาน      ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ช่วงกิจกรรมเช้าเรื่องความสว่างบางจุดกิจกรรมไม่เพียงพอ   / คติธรรมที่สอนนักเรียนคือ  5 ดี   ทำดี  คิดดี  พูดดี  คบเพื่อนดี  และไปสถานที่ดี

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

ทราบ ขอบคุณ

รูปภาพของ วัฒนะ เทพบุ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 

ประจำวัน  อังคาร    ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556   (  เวลา 18.00 น.  )  รับผิดชอบเรียนนอนชาย  4 และ  5

เรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนทั้งหมด   28   คน  จุดพัฒนาบริเวณเรือนพยาบาล

เวลา 18.00 น. เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 4  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนา จำนวน   11  คน  กลับบ้าน  14  คน   ขาด  3  คน

นักเรียนที่กลับบ้าน

                 1.ปิยะภัทร หมอคำ                            2.ด.ช.สุรชัย เลายี่ปา                  3.ด.ช.ประจำ ให้พบสุข                        
                 4.ด.ช.สมชาย กมลกรุณา                  5.ด.ช.ก้องภพ เลายี่ปา                6.ด.ช.ทรงพล ลำธารศศิธร                  
                 7.ด.ช.ธีรศักดิ์ ยี่ปา                             8.ด.ช.โอภาส เถอะจา                 9.นายนราธิป  หลู่จา         
                10. ด.ช.ธงชัย ภพพงษ์ไพร                11.นายอะจิวผะ เถอะจา              12.ด.ช.กาญจนาภิเษก แสงสว่าง         

                  13.นายอรรถพล   อุดมวิชัยกร            14.นายเอกชัย  บ่อชวะ  

  นักเรียนที่ขาด 3  คน

                       1.เด็กชายกาญจนาภิเษก   แสงสว่าง     2.นายนิพล   วิริยะอาทร    3.นายหลู่

 

เรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนทั้งหมด  41  คน  (  เวลา 18.00 น.  )    จุดพัฒนาบริเวณบ้านพักรับรอง

เวลา 18.00  น.  เช็คจำนวนนักเรียนเรือนนอนชาย 5  มีนักเรียนลงกิจกรรมและพัฒนาจำนวน  13   คน  กลับบ้าน จำนวน    22  คน  ดังนี้  

               1.ด.ช.เอกราช สินหมี                            2.ด.ช.สมชาย แซ่จู                                 3.ด.ช.เกียรติศักดิ์ สีว้าง

                4.ด.ช.อะเลผะ นุลี                                  5.ด.ช.จิรายุทธ เลาลี                             6.ด.ช.ปกรณ์  โนหลี่

                7.ด.ช.อะเลผะ เลายี่ปา                          8.ด.ช.ธีรภัทร หมอคำ                            9.ด.ช. สุทัศน์ เลายี่ปา

                10.ด.ช.รณฤทธิ์ ปามือ                          11.ด.ช.พรชัย เซอสิทธิกุล                    12.ด.ช.จตุพล  เลาตา   

                13.ด.ช.ปิยะชาติ ยี่ปา                           14.ด.ช.ธีระเดช สินหมี่                          15.ด.ช.ไออุ่น ฉั่วจาด

                 16.นายวรวิทย์    เลาเท่า                    17.ด.ช.ปิยากร เซอสิทธิกุล                   18.ด.ช.อะซาผะ นุลี      

                19.ด.ช.อะตาผะ เลาหมี่                         20.ด.ช.อำพล มูเซอกู๋ย                        21.ด.ช.อะซือผะ โนหลี

                 22.นายภรัณยู  เลาหมู่                           

                                     

นักเรียนที่ขาด กิจกรรม จำนวน   6   คน

            1. นายอนุชา  จรูญวิบูลย์วัฒน์    2.นายวิชิตชัย   ภิรักษา   3.นายศราวุธ   สุขตามยอดดอย   4.นายโยธิน  วงศรี   5.นายสมชาย   เราเท่า

             6.นายสมเกียรติ   อุ่นเรือน

 

                                                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                         

                                                                                                  วัฒนะ

                                                                                       ( นายวัฒนะ   เทพบุ )

                                                                                  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

รูปภาพของ สฤงคาร นฤสาร

ทราบ

ขอบคุณ

รูปภาพของ นายสมชาย เนื่องเผือก

รายงานการปฏิบัติงานเวรประจำวัน

       ข้าพเจ้านายสมชาย  เนื่องเผือก หัวหน้าเวรประจำวันชุดที่ 3  ขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเวลา 05.00 น. วันนี้มีครูเวรลงปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. นายสมชาย  เนื่องเผือก      

2. นายสุรพล  ติ๊บถา

3. นายเสรี  มลิสวรรค์

4. นางพิลาสลักษณ์  ตาปินตา

5. นางจิรนีย์  นฤสาร

6. นางาอภิรดี  พิมพิสมัย

7. นางสาวทิพรัตน์  ปิดทอง

8. นางผ่องนภา  หาดสีทอง

ผู้ตรวจเวร คือ นางวรรณา  ทาปัญญา 

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ  นักเรียนพัฒนาโรงเรียนตามจุดที่ได้รับมอบหมายครูเวรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

                                                                                                                         นายสมชาย  เนื่องเผือก

                                                                                                                            หัวหน้าเวรประจำวัน

รูปภาพของ วรรณา ไชยตรี

       ทราบ

                             ช่วงนี้นักเรียนกลับบ้านเยอะทำให้จุดพัฒนาบางจุดมีนักเรียนปฏืบัตืกืจกรรมพัฒนาน้อยเลยไม่สะอาดเท่าที่ควร  ให้หัวหน้าเวรแจ้งให้ครูทำหน้าที่ครูเวรกำชับนักเรียนตามจุดพัฒนาที่รับผืดชอบให้พัฒนาในช่วงเลืกแถวตอนเย็นซ้ำเพื่อความสะอาดของบริเวณโรงเรียน

                                                              ขอบคุณค่ะ

 

รูปภาพของ จิรนีย์ นฤสาร

รายงานเวรประจำวัน  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

ได้ตรวจเช็คนักเรียนเรือนนอน  ญ ๓  มีนักเรียนจำนวน  ๔๖  คน  มาลงกิจกรรม     ๓๔  คน  กลับบ้าน  ๑๒  คน  ดังนี้

๑.ด.ญ.ชลดา  สีหมู่   ๒.ด.ญ.พิริยาภรณ์  เลาโค๊ะ  ๓.นางสาวพรทิพย์  ๔.นางสาวภิกุล  ๕.ด.ญ.วรดา    ๖.ด.ญ.นารี  เลาโค๊ะ  ๗.ธัญวลัย  ๘.ด.ญ.อะซืมะ  เลาหมี่  ๙.ด.ญ.กนกนิภา  เลาลี  ๑๐ ด.ญ.กัลยา  เลายี่ปา  ๑๑.ด.ญ.อารียา  ตามิ๑๒.วนิดา  ยี่ปา

รูปภาพของ วรรณา ไชยตรี

       ทราบ

                                    ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ นายสมชาย เนื่องเผือก

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน

  ข้าพเจ้านายสมชาย  เนื่องเผือก ขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันรับผิดชอบดูแลนักเรียนเรือนนอนชาย 2 ขอรายงานดังนี้

เวลา 05. 00 น. นักเรียนเรือนนอนชาย 2 มีจำนวน 30 คน ลงกิจกรรม 25 คน ลากลับบ้าน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เด็กชายโชคชัย  เลายี่ปา  2. เด็กชายนุโปะ  นุลี  3. เด็กชายสมศักดิ์  ปุริศสกุล  4. เด้กชายวิสันต์   สินลี้   5. เด็กชายปฏิพัทธ์  เลายี่ปา

นักเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรพัฒนา ศาลาพระ ศาลพระภูมิ กลางกลางถนน ป้อมยาม ศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทำความสะอาดเก็บใบไม้เก็บขยะรดนำต้นไม้ 

                                                                                                                                                               นายสมชาย  เนื่องเผือก 

                                                                                                                                                           ครูเวรประจำวัน

 

 

หน้า