โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์