โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสฤงคาร นฤสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางนภางค์ มูลมล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวภคพร ใจมาก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายภัชรกุล ม่วงงาม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0969526940
อีเมล์ : patcharakul28@gmail.com

นายสัญญา ใยยนต์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2