โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพัทธพงษ์ จิตอารี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

วัฒนะ เทพบุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : wattana_7631@hotmail.com

นางสาวอลิษา ซุงจารย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3