โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุรีย์ วงศ์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จงกลณี สุวรรณะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววราพร อนันต์ไพสิฐ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : waraporndai29@hotmail.com