โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ทำเนียบบุคลากร

ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติธัช จันทรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรชัย ก้างส่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสฤงคาร นฤสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย เนื่องเผือก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรนีย์ นฤสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษร โอดคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีย์ วงศ์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภางค์ มูลมล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครูชำนาญการ

นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพากร ชิตไชย
ครูชำนาญการ

นายพัทธพงษ์ จิตอารี
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ครู

นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ
ครู

นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
ครู

นางสาวมะเฟือง ดิบเขียว
ครู

นายสัญญา ใยยนต์
ครู

นางสาวอัจฉรียา โชคพิทักษ์จิต
ครู

นายวัฒนะ เทพบุ
ครูผู้ช่วย

นายกฤษดา ไพรลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นายประธาน ขันทะยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอลิษา ซุงจารย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุญฑริกา เหม่อดู
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดาภรณ์ สืบบุญเปี่ยม
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จงกลณี สุวรรณะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฐณิชา ทาปัญญา
พนักงานราชการ

นางสาวพิไลพรรณ เลิศหลั่งหลาย
พนักงานราชการ

นางสาวปราณี ไชยาโส
พนักงานราชการ

นางสาวลลิตา กันทะเนตร
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาพร จันทร์โพธิ์
พนักงานราชการ

นางสาววราพร อนันต์ไพรสิฐ
พนักงานราชการ

นางพัชรี กำจัด
ลูกจ้างประจำ

นายไกรศร แก้วสุตา
ลูกจ้างประจำ

นายสุกใส รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
ลูกจ้างประจำ

นายศรีไล ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นางผ่องพันธ์ ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นายณรงค์เดช อุปละ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอำภา โศภิษฐา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายยุทธศักดิ์ ต่าดู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศักดิ์ศรินทร์ ลือนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรัตนี ธุระวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

อะเลผะ นุลี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายทศพล พงษ์นิกร
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติ เตอะเลอะ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีสุจริต เต่อคีซะ
ครูอัตราจ้าง

นางผ่องนภา หาดสีทอง
พนักงานธุรการ

นายยุรนันท์ ไพรยุธนานนท์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย