โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ทำเนียบบุคลากร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติธัช จันทรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรชัย ก้างส่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสฤงคาร นฤสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย เนื่องเผือก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรนีย์ นฤสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษร โอดคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีย์ วงศ์นวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภางค์ มูลมล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครูชำนาญการ

นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ครูชำนาญการ

นางทิพากร ชิตไชย
ครูชำนาญการ

นายพัทธพงษ์ จิตอารี
ครูชำนาญการ

นางสาวสายสมร จายโจง
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกพิชญ์ ชูเกียรติวนาดอน
ครู

นางสาวมนัญชยา สว่างสุข
ครู

นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ครู

นางสาวภคพร ใจมาก
ครู

นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ
ครู

นายภัชรกุล ม่วงงาม
ครู

นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
ครู

นายพิทักษ์ ปินใจ
ครู

นางวชิราภรณ์ เงาทอง
ครู

นางสาวมะเฟือง ดิบเขียว
ครู

นางสาววิสุนีย์ ปัญญาดง
ครู

นายสัญญา ใยยนต์
ครู

นางสาวอัจฉรียา โชคพิทักษ์จิต
ครู

นายวัฒนะ เทพบุ
ครูผู้ช่วย

นายกฤษดา ไพรลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นายประธาน ขันทะยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอลิษา ซุงจารย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุญฑริกา เหม่อดู
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดาภรณ์ สืบบุญเปี่ยม
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จงกลณี สุวรรณะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฐณิชา ทาปัญญา
พนักงานราชการ

นางสาวพิไลพรรณ เลิศหลั่งหลาย
พนักงานราชการ

นางสาวปราณี ไชยาโส
พนักงานราชการ

นางสาวลลิตา กันทะเนตร
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาพร จันทร์โพธิ์
พนักงานราชการ

นางสาววราพร อนันต์ไพรสิฐ
พนักงานราชการ

นางพัชรี กำจัด
ลูกจ้างประจำ

นายไกรศร แก้วสุตา
ลูกจ้างประจำ

นายสุกใส รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
ลูกจ้างประจำ

นายศรีไล ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นางผ่องพันธ์ ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นายณรงค์เดช อุปละ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอำภา โศภิษฐา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายยุทธศักดิ์ ต่าดู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศักดิ์ศรินทร์ ลือนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรัตนี ธุระวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

อะเลผะ นุลี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายทศพล พงษ์นิกร
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติ เตอะเลอะ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีสุจริต เต่อคีซะ
ครูอัตราจ้าง

นางผ่องนภา หาดสีทอง
พนักงานธุรการ

นายยุรนันท์ ไพรยุธนานนท์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเพชรรัตน์ ปันการ
ยาม