โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต ข่าขันมะลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ โพธิ์หย่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรางค์ วิสุทธิสระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิถุนายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายกัจจายน์ อำพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2549 ถึง มิถุนายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ชัยบุรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กรกฎาคม 2543 ถึง พฤศจิกายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิสรณ์ พวงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2539 ถึง กรกฎาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพนาประณีตศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2537 ถึง ตุลาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร เสวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2535 ถึง ตุลาคม 2537