โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมชาย เนื่องเผือก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : kutongpai@gmail.com

นายประธาน ขันธะยศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1