โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ์ ธีโม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศริญญา เลาต๋า
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์ธีรา คาลี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ หนูรุ้ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิกุล เลาต๋า
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงษ์ แอ๊ปเว่
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติภาพ หน้อยมา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิตา มรุพงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชมนต์ พรญาวี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภโชค เซาว์วงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายคุณากร ตุ๊รู
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล เราเท่า
ตำแหน่ง : ฝ่ายหริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ้งไพลิน แก้วนาคแนว
ตำแหน่ง : ฝ่ายหริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมิตรา โนหลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นายเนรมิตร ศรศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ ไพรสามหมอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายสังสิต พงษ์คีรีวัฒนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางอภิชญา ปิมมณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมิกา สายเส่
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา อาระยะไพฑูรย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราดา โปร่งพอ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภากร ริจ๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา อัศวพรหมกิจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : จารุวรรณ เลาเท่า
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวณพรรณ ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรวลัย เลาต๋า
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหมวย ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ ความสัมพันธ์ดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณีรนุช ธรรมเเดนไพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิกา หว่างไม
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2