โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกพิชญ์ ชูเกียรติวนาดอน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : gingsupranee245@gmail.com

นางสาวอัจฉรียา โชคพิทักษ์จิต
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวมะเฟือง ดิบเขียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกฤษดา ไพรลักษณ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิภาพร จันทร์โพธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Nipaporn.junpho12@gmail.com

นางสาวพิไลพรรณ เลิศหลั่งหลาย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรัตนี ธุรวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ว่าที่ร้อยตรีสุจริต เต่อคีซะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4