โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความมอบหมายการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 35.25 KB 22874
รายงานตัวรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.44 KB 121934
แบบตรวจสอบร่องรอยเอกสารตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่แสดงถึงความเป็นระบบ น่าเชื่อถือ Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 146417
SAR ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.83 KB 146550
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน-3-มาตรฐานปี-2562-แก้ไข พย 62 ปรับมฐ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.17 KB 146387
ใบสมัครนักเรียน(สำหรับ ป.1)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 146510
ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 146576
ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 146477
แบบบันทึกคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.83 KB 146709
แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.27 KB 146393
แบบบันทึกจัดเก็บคะแนนของครูประจำวิชา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.38 KB 146676
แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูประจำวิชา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 146806